kurser / courses

 • Nybörjarkurs i kreativitet. Startdagar i Hörken och sen webbundervisning, mycket hemläxor. Utställning i Galleri Fridhem i Hörken på sommaren 2022. 1000 kr per månad. Man kan vara med hur många månader man vill. Max fem deltagare, minst tre. Material till hemläxor skaffar deltagarna själva. På helgkurser inkluderas enkel mat och arbetsmaterial samt verktyg.

 • Beginner course in creativity. Start days in Hörken and late web teaching, a lot of homework. Exhibition in Galleri Fridhem in Hörken in the summer of 2022. SEK 1,000 per month. You can be with as many months as you want. Maximum five participants, at least three. Materials for homework are provided by the participants themselves. Weekend courses include simple food and work materials as well as tools.

 • en babushka-kurs. omålade trädockor - den ryska modellen: en stor, mindre, mindre, mindre och en liten som deltagarna ska måla. vi pratar om livet, målar och promenerar.
  endagskurs kostar 700 kr inklusive material och enkel mat.
  Max tre deltagare.
  Kan ges som zoomkurs också. Alla skaffar sig själv dockorna hem, inte svårt alls. Sen börjar vi antingen med den stora dockan och dagsläget eller med minstingen. vi pratar och målar och visar varandra, berättar om våra liv och minnen. På zoomkurs kan vi ha 5 deltagare och 10 möten en timme per gång. 500 kr för man måste själv betala dockorna och färgerna.

 • a babushka course. unpainted wooden dolls - the Russian model: a large, smaller, smaller, smaller and a small one for the participants to paint. we talk about life, paint and walk.
  one-day course costs SEK 700 including materials and simple food.
  Maximum three participants.
  Can be given as a zoom course as well. Everyone gets the dolls home themselves, not difficult at all. Then we start either with the big doll and the current situation or with the smallest. we talk and paint and show each other, tell about our lives and memories. In a zoom course, we can have 5 participants and 10 meetings one hour at a time. SEK 500 because you have to pay for the dolls and colors yourself.

 • Frigörande dans. Vi dansar i galleriet, på utomhusscenen och i skogen. två dagar då vi pratar och dansar, promenerar och målar av känslor. deltagaravgift 700 kr, Inkluderar dansinspiration, papper och färg för måleri och enkel mat. Max och minst tre deltagare.

 • Liberating dance. We dance in the gallery, on the outdoor stage and in the woods. two days when we talk and dance, walk and paint with emotions. participation fee SEK 700, Includes dance inspiration, paper and paint for painting and simple food. Maximum and at least three participants.

 • En kurs i finska - kan bli olika nivåer vid intresse - en starthelg två dagar, fem timmar var. Sen zoomundervisning och skrivuppgifter. 1000 kr i månaden. Det ska svida lite om inte för mycket, så deltagarna vill snabbt bli finsktalande. Max tre deltagare per grupp och minst tre deltagare innan kursen startar. Finskahelger i Hörken ordnas flera när efterfrågan finns. Vi har vandrarhem och camping.

 • A course in Finnish - can be different levels if interested - a start weekend two days, five hours each. Late zoom instruction and writing assignments. SEK 1,000 a month. It should hurt a little if not too much, so the participants want to quickly become Finnish-speaking. Maximum three participants per group and at least three participants before the course starts. Finnish weekends in Hörken are arranged several times when there is demand. We have hostels and camping.

 • En symbolkurs. Deltagarna gör en symbol som är en självbild. Målar, graverar, bränner, formar, skulpterar, broderar, ritar, bakar, dansar, planterar och det finns flera sätt.

 • A symbol course. The participants make a symbol that is a self-image. Paint, engrave, burn, shape, sculpt, embroider, draw, bake, dance, plant and there are several ways.