kurser / courses

Intresseanmälan  /   registration of interest

minnaroselli@hotmail.com

 • Baka karelska piroger-kurs

  På Fridhem blir en "baka karelska piroger"-kurs.
  Intresseanmälan till minnaroselli@hotmail.com
  så bestämmer vi datumet.
  Pris 200 kr inkluderar ingredienserna.
  Vi testar olika deg och fyllningar, så tänk att det går några timmar innan vi blir trötta och vill sluta.
  5 personer får plats + jag

  https://www.youtube.com/watch?v=qcfSsxLAS8c

 • Bake Karelian pirogues course

  Bake Karelian pirogues course
  At Fridhem there will be a "bake Karelian pies" course.

  Send me e-mail if you are interested in. Then we deside the date.
  minnaroselli@hotmail.com

  Price SEK 200 includes the ingredients.
  We test different doughs and fillings, so imagine that it takes a few hours before we get tired and want to quit.
  5 people get a place + me

 • "Återskapa din förmåga att fatta beslut" -kurs

  Hjälp vid stresskador
  En av följderna av stress är att man inte kan fatta beslut.
  En bra träning i beslutsfattande är att man skapar. Helt ofarliga beslut. Ett vitt papper, en vit duk, ull som ska tovas.
  Vad i helvete ska jag göra ?!!
  Ja du. Du kan gå runt här på Fridhem, låta det oklippta gräset störa dig, ta en kopp kaffe, hamna i balans så gått det går och bara dra ett sträck. Till att börja med. Sen kanske man får lust att fortsätta. Med små helt ofarliga beslut: vilket sträck och vart? Jodå , de kommer.
  En nybörjarkurs i kreativitet är ett bra sätt att träna beslutsfattandet.
  Vi bestämmer datum för en kurs, när jag har fått den första intresseanmälan.
  500 kr per kursdag. Du bestämmer själv hur många dagar du vill vara här. Finns plats till husbil, finns camping i närheten, finns vandrarhem i byn.

 • Recreate your ability to make decisions" course

  Help with stress injuries
  One of the consequences of stress is that you cannot make decisions.
  A good training in decision-making is that you create. Completely harmless decisions. A white paper, a white cloth, wool to be felted.
  What the hell am I supposed to do? !!
  Yes you. You can walk around here at Fridhem, let the uncut grass bother you, have a cup of coffee, get in balance as best you can and just pull a stretch. Starting with. Then maybe you feel like continuing. With small, completely harmless decisions: what stretch and where? Yes, they are coming.
  A beginner's course in creativity is a good way to practice decision-making.
  We decide the date for a course, when I have received the first registration of interest.
  SEK 500 per course day. You decide how many days you want to be here. Here is space for a motorhome, there is camping nearby, there are hostels in the village

 • Måla på tyg - kurs

  Den här stämpeln är grunden på en textilmålarkurs. Deltagarna fyller rutorna i "glasmålningen" eller "kyrkofönstret" med färg och bilder, som talar om de vackra, viktiga eller spännande personliga sakerna. Tyget kan bli lakan, påslakan, väggboning eller gardin - eller något annat.

  vi bestämmer datum, vid första intresseanmälan

 • Course in textile painting

  This stamp is the basis of a textile painting course. Participants fill the boxes in the "stained glass" or "church window" with color and pictures, which tell about the beautiful, important or exciting personal things. The fabric can be sheets, duvet covers, wall hangings or curtains - or something else.

  we determine the date, at the first registration of interest

 • Kurs i kreativitet

  Nybörjarkurs i kreativitet. Startdagar i Hörken och sen webbundervisning, mycket hemläxor. Utställning i Galleri Fridhem i Hörken på sommaren 2022. 1000 kr för starthelgen. 300 kr per månad för online kurs. Man kan vara med hur många månader man vill. Max fem deltagare, minst tre. Material till hemläxor skaffar deltagarna själva. På helgkurser inkluderas enkel mat och arbetsmaterial samt verktyg.

  vi bestämmer datumet vid första intresseanmälan

 • Course in creativity

  Beginner course in creativity. Start days in Hörken and late web teaching, a lot of homework. Exhibition in Galleri Fridhem in Hörken in the summer of 2022. SEK 1,000 for startweekend. Then 300kr i month for online teaching You can be with as many months as you want. Maximum five participants, at least three. Materials for homework are provided by the participants themselves. Weekend courses include simple food and work materials as well as tools.

  we determine the date, at the first registration of interest

 • en babushka-kurs. omålade trädockor - den ryska modellen: en stor, mindre, mindre, mindre och en liten som deltagarna ska måla. vi pratar om livet, målar och promenerar.
  endagskurs kostar 700 kr inklusive material och enkel mat.
  Max tre deltagare.
  Kan ges som zoomkurs också. Alla skaffar sig själv dockorna hem, inte svårt alls. Sen börjar vi antingen med den stora dockan och dagsläget eller med minstingen. vi pratar och målar och visar varandra, berättar om våra liv och minnen. På zoomkurs kan vi ha 5 deltagare och 10 möten en timme per gång. 500 kr för man måste själv betala dockorna och färgerna.

  vi bestämmer datumet vid första intresseanmälan

 • a babushka course. unpainted wooden dolls - the Russian model: a large, smaller, smaller, smaller and a small one for the participants to paint. we talk about life, paint and walk.
  one-day course costs SEK 700 including materials and simple food.
  Maximum three participants.
  Can be given as a zoom course as well. Everyone gets the dolls home themselves, not difficult at all. Then we start either with the big doll and the current situation or with the smallest. we talk and paint and show each other, tell about our lives and memories. In a zoom course, we can have 5 participants and 10 meetings one hour at a time. SEK 500 because you have to pay for the dolls and colors yourself.

  we determine the date, at the first registration of interest

 • Frigörande dans. Vi dansar i galleriet, på utomhusscenen och i skogen. två dagar då vi pratar och dansar, promenerar och målar av känslor. deltagaravgift 700 kr, Inkluderar dansinspiration, papper och färg för måleri och enkel mat. Max och minst tre deltagare.

  vi bestämmer datumet vid första intresseanmälan

 • Liberating dance. We dance in the gallery, on the outdoor stage and in the woods. two days when we talk and dance, walk and paint with emotions. participation fee SEK 700, Includes dance inspiration, paper and paint for painting and simple food. Maximum and at least three participants.

  we determine the date, at the first registration of interest

 • En kurs i finska - kan bli olika nivåer vid intresse - en starthelg två dagar, fem timmar var. Sen zoomundervisning och skrivuppgifter. 1000 kr i månaden. Det ska svida lite om inte för mycket, så deltagarna vill snabbt bli finsktalande. Max tre deltagare per grupp och minst tre deltagare innan kursen startar. Finskahelger i Hörken ordnas flera när efterfrågan finns. Vi har vandrarhem och camping.

  vi bestämmer datumet vid första intresseanmälan

 • A course in Finnish - can be different levels if interested - a start weekend two days, five hours each. Late zoom instruction and writing assignments. SEK 1,000 a month. It should hurt a little if not too much, so the participants want to quickly become Finnish-speaking. Maximum three participants per group and at least three participants before the course starts. Finnish weekends in Hörken are arranged several times when there is demand. We have hostels and camping.

  we determine the date, at the first registration of interest

 • En symbolkurs. Deltagarna gör en symbol som är en självbild. Målar, graverar, bränner, formar, skulpterar, broderar, ritar, bakar, dansar, planterar och det finns flera sätt.

  vi bestämmer datumet vid första intresseanmälan

 • A symbol course. The participants make a symbol that is a self-image. Paint, engrave, burn, shape, sculpt, embroider, draw, bake, dance, plant and there are several ways.

  we determine the date, at the first registration of interest